Krachtig leren

Krachtig leren

Krachtig leren, Cognitief neurowetenschappelijk benaderd.

In deze praktijkgerichte literatuurstudie wordt een antwoord gegeven op volgende onderzoeksvragen : “Hoe kan een referentiekader leraren ondersteunen bij het juist begrijpen, situeren en beoordelen van neurowetenschappelijke bevindingen en de mogelijke implicaties ervan voor de onderwijspraktijk?” en ten tweede “Op welke wijze kunnen neurowetenschappelijke onderzoeksresultaten recente inzichten betreffende ‘leren-op-maat’ , ‘zelfregulerend leren’ en ‘actief leren’ bevestigen/ aanvullen/ nuanceren/ weerleggen?”.

De review tracht een illustratief overzicht te presenteren van de relevante studies die ons iets kunnen zeggen over wat de cognitieve neurowetenschappen kunnen betekenen bij het uitbouwen van een krachtige leeromgeving. Heel wat verwachtingen die gecreëerd worden vanuit het onderwijs naar de cognitieve neurowetenschappen toe blijken nog helemaal niet ingelost en kúnnen misschien ook niet door deze beschrijvende wetenschap ingelost worden. De cognitieve neurowetenschappen kunnen immers aangeven hoe een bepaald leerproces in de hersenen plaatsvindt: ze beschrijven wat er gebeurt of waarom iets plaatsvindt. Deze wetenschappen kunnen ons niet vertellen welke leerprocessen en inhouden onderwezen moeten worden. Hiervoor zijn onderwijskundige kaders noodzakelijk en is een waardeoordeel vereist. Daarin spelen heel veel contextfactoren een rol, o.a. wat een samenleving belangrijk acht als vaardigheden die individuen moeten leren. We willen ook een blik op de toekomst richten en de lezer de kans bieden om op een juiste manier te overwegen in welke mate nieuwe bevindingen, al dan niet gebaseerd op relevante neurowetenschappelijke studies, ook een plaats kunnen krijgen in hun onderwijspraktijk. Aan de hand van vijf vragen kan een kritische lezer zich wapenen tegen eventuele neuromythes. Eindigen doen we graag met een pleidooi: “De leerkracht doet er toe”.

Samenvatting van het boek

Hoe leren kinderen en jongeren? En hoe kunnen leraren zorgen voor krachtige onderwijsleeromgevingen, die leerlingen en studenten zo optimaal en efficiënt mogelijk tot leren brengen?

Experts uit verschillende lerarenopleidingen gingen na of en hoe de cognitieve neurowetenschappen een antwoord kunnen geven op deze vragen. Zij konden daarvoor rekenen op de inbreng van enkele cognitieve neurowetenschappers en lieten zich inspireren door de inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Tegelijk peilden ze naar verwachtingen en vragen die leven in de onderwijspraktijk.

Krachtig leren ontkracht enkele hardnekkige ‘neuromythes’, maar geeft ook een kader om neurowetenschappelijke onderzoeksresultaten te begrijpen, waardoor ze betekenisvol worden voor het onderwijs. Zo wordt dit boek een handig instrument voor leraren om neurowetenschappelijke literatuur te lezen en te interpreteren. Onderwijspractici vinden in dit boek ook nieuwe handvatten voor de uitbouw van een krachtige leeromgeving, aansluitend bij de uitdagingen waarmee leraren dagelijks te maken krijgen in de onderwijspraktijk. De auteurs richten zich daarbij op drie kenmerken van effectief leren volgens de sociaal-constructivistische visie: zelfregulerend leren, leren op maat (differentiatie) en (inter)actief leren.

Het boek sluit af met vragen, waarmee de lezer aan de slag kan om ander neurowetenschappelijk onderzoek te beoordelen op zijn waarde.

Meer informatie over de publicatie

Lijne Vloeberghs, Tinne Van Camp (UCLL) en Pieter Tijtgat (Odisee) stellen het boek voor op de Vlor-studiedag neurowetenschap en onderwijs - 29 april 2015

Project Gegevens
01-04-2014
30-11-2015
Vlaamse OnderwijsRaad (VLOR)
UC Leuven-Limburg
  • Odisee (Pieter Tijtgat)
  • KU Leuven (Bert De Smedt)
  • Breinset (Els Dammekens)
  • Revaert (Christophe Lafosse)
afgewerkt
Share: