Krachtig leren

Cognitief, neurowetenschappelijk benaderd
Krachtig leren

Hoe leren kinderen en jongeren? En hoe kunnen leraren zorgen voor krachtige onderwijsleeromgevingen, die leerlingen en studenten zo optimaal en efficiënt mogelijk tot leren brengen?

Experts uit verschillende lerarenopleidingen gingen na of en hoe de cognitieve neurowetenschappen een antwoord kunnen geven op deze vragen. Zij konden daarvoor rekenen op de inbreng van enkele cognitieve neurowetenschappers en lieten zich inspireren door de inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Tegelijk peilden ze naar verwachtingen en vragen die leven in de onderwijspraktijk.

Krachtig leren ontkracht enkele hardnekkige ‘neuromythes’, maar geeft ook een kader om neurowetenschappelijke onderzoeksresultaten te begrijpen, waardoor ze betekenisvol worden voor het onderwijs. Zo wordt dit boek een handig instrument voor leraren om neurowetenschappelijke literatuur te lezen en te interpreteren. Onderwijspractici vinden in dit boek ook nieuwe handvatten voor de uitbouw van een krachtige leeromgeving, aansluitend bij de uitdagingen waarmee leraren dagelijks te maken krijgen in de onderwijspraktijk. De auteurs richten zich daarbij op drie kenmerken van effectief leren volgens de sociaal-constructivistische visie: zelfregulerend leren, leren op maat (differentiatie) en (inter)actief leren.

Het boek sluit af met vragen, waarmee de lezer aan de slag kan om ander neurowetenschappelijk onderzoek te beoordelen op zijn waarde.

TINNE VAN CAMP (UCLL), LIJNE VLOEBERGHS (UCLL) en PIETER TIJTGAT (Odisee) schreven dit boek. Zij kregen wetenschappelijke ondersteuning vanuit de cognitieve neurowetenschappen door Els Dammekens (Breinset), Christophe Lafosse (RevArte) en Bert De Smedt (KU Leuven).

Je kan het boek bestellen bij de VLOR of meteen aankopen bij Acco
Lees meer over de inhoud op Edurama